หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

สำรวจ ตรวจสอบก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า

สำรวจตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร

การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน

การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
   
 
 
 

การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา

สืบสานอนุรักษ์สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
 
 
 

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ