หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ตำบลวังควงด้วยสภาพพื้นที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร การคมนาคมสะดวกไม่ว่าจะภายในตำบลหรือจังหวัดใกล้เคียง มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีการประพฤติปฏิบัติตามงานประเพณีสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาอย่างดีตลอดมา
 
 
 

ป้อมตำรวจ (ที่พักสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง
 
 

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100