หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ปิดหน้าต่าง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังควง
อ่างเก็บน้ำในตำบล
วังควง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
วังควง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 

 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
กพ 0023.5/5162 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 10)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2703 ยกเลิกและแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น ประจำปี 2564 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (ดู : 40) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2714 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ดู : 11)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2713 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม (ดู : 10)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2716 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (ดู : 13) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2705 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 9)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2702 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ดู : 12)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2701 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 13)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2699 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (ดู : 12)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2698 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 8)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2697 ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 282 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2651 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 7)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 5050 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ดู : 5)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2653 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 5)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2652 แนวทางการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว2657 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 16) [ แนบ1 ]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2638 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 16)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2639 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ดู : 6)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2612 ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 (ดู : 4)  [ 7 มิ.ย. 2564 ]    
 
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 12 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 12 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม โรงเรี [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบล [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.อ่างทอง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแก้ว อบต.สระแก้ว พาเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจพื้นที่การขออนุญาตเจาะบ่อ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว อบต.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ เช็คระดับโครงการโคก หนอง นา โดเดล [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว อบต.สระแก้ว ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งทราย ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาชัย ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแก้ว เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายองอาจ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา การจัดประชุมเรื่องอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว จ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละเอีย [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
   


จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียนโรงเร [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 2553 โดยวิธีเ [ 8 ก.พ. 2564 ]

 
 
 
 
   

อ่างเก็บน้ำเขายอดเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน คุยป่ารัง
   
 
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (4 พ.ค. 2564)    อ่าน 40  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ย. 2560)    อ่าน 2631  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังควง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,187,770 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10